Regulamin

Regulamin Konkursu

Fundusze Europejskie warte zachodu”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu „Fundusze Europejskie warte zachodu” (zwanego dalej „Konkursem”) na najlepsze projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 (RPO-L2020).
 2. Organizatorem Konkursu jest Smartlink Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (UMWL) z siedzibą w Zielonej Górze, którą powierzono realizację Konkursu Organizatorowi, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu.
 4. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO-L2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Pomocy Technicznej programu FEWL 2021-2027.
 5. Celem Konkursu jest pokazanie pozytywnego wpływu Funduszy Europejskich na rozwój regionu oraz zachodzące w nim zmiany infrastrukturalne i społeczne. Realizacja Konkursu ma spowodować wzrost świadomości roli Funduszy Europejskich wśród mieszkańców województwa lubuskiego oraz zachęcić potencjalnych beneficjentów do składania projektów w ramach ogłaszanych nowych naborów wniosków.

II. Uczestnicy Konkursu 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć beneficjenci RPO-L2020. 

 III. Warunki udziału 

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi projektu (np. zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje) do Biura Konkursu Organizatora na adres poczty elektronicznej:  konkurs@FEwartezachodu.pl
 2. Wypełnione zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi muszą zostać wysłane do 28 lipca 2023 r., do godz. 23.59. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą̨ rozpatrywane.
 3. Obowiązkowe jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu braków formalnych pracownicy Biura Konkursu Organizatora mogą̨ poprosić Uczestnika o uzupełnienie wskazanych danych.
 4. Uczestnik określa w zgłoszeniu kategorię, do której zgłasza przedsięwzięcie oraz powiat, w którym był realizowany.
 5. Kapituła Konkursu ma prawo do zmiany kategorii zgłoszonego projektu. W takim przypadku uczestnik zostanie poinformowany e-mail-owo przez Biuro Konkursu Organizatora.
 6. Wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z materiałami multimedialnymi dotyczącymi zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Konkursu oraz zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w celu promocji Konkursu, nominowanych i laureatów.
 7. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu więcej niż jeden projekt. Należy wówczas przygotować odrębne zgłoszenia, które będą podlegały indywidualnej ocenie.
 8. Projekt do Konkursu może zgłosić jedynie beneficjent, który zawarł umowę/decyzję z Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na realizację projektu w ramach RPO-L2020 i zrealizował dane przedsięwzięcie.

IV. Kapituła Konkursu 

 1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu.
 2. W skład Kapituły wchodzą̨ przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Organizatora oraz zewnętrzni eksperci.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Agnieszka Zatorska – Zastępca Dyrektora Departamentu Instytucji Zarządzającej
 • Paweł Siarkiewicz – Kierownik Wydziału Komunikacji i Promocji Departamentu Instytucji Zarządzającej
 • Daniel Roguski – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych
 • Norbert Urbański – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Strategii Marki

Eksperci zewnętrzni:

 • dr Anna Łoś-Tomiak, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Andrzej Szoszkiewicz, ekspert ds. promocji projektów, koordynator Biura konkursu
 1. Skład Kapituły Konkursu, Organizator umieści na stronie Konkursu, o której mowa w pkt. XI Regulaminu.
 2. Ocena przedsięwzięć przebiega w następujących etapach:

                Etap powiatowy

  • Kapituła Konkursu ocenia wszystkie zgłoszone projekty (tylko poprawne pod względem formalnym);
  • Spośród najwyżej ocenionych zgłoszeń w każdym powiecie, Kapituła Konkursu nominuje po 3 projekty w każdej kategorii, a z nich wybiera zwycięzców poszczególnych kategorii. Najlepsze projekty w swoich kategoriach przechodzą do etapu wojewódzkiego.

               Etap wojewódzki

  • Spośród zwycięzców etapu powiatowego Kapituła Konkursu nominuje po 3 projekty w każdej kategorii;
  • Na zlecenie Organizatora do 15 nominowanych projektów pojedzie redaktor i fotograf w celu obejrzenia efektów projektu i wykonania sesji zdjęciowych;
  • Kapituła Konkursu wybiera najlepsze projekty w poszczególnych kategoriach – „Fundusze Europejskie warte zachodu”.

5. Projekty zgłoszone do Konkursu będą weryfikowane pod względem: prawidłowości realizacji, prawnym i finansowym. Projekt, w którym na etapie weryfikacji stwierdzono nieprawidłowości, nie bierze dalej udziału w Konkursie. Jego miejsce zajmuje kolejny najwyżej oceniony projekt w tej samej kategorii.

6. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje większością̨ głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły Konkursu.

V. Kategorie Konkursu

       Konkurs obejmuje 5 kategorii: 

 • Inteligentny region (m.in.: innowacje, konkurencyjność firm, cyfryzacja)
 • Zielony region (m.in.: efektywność energetyczna, OZE, ochrona środowiska, zrównoważony transport, środowisko przyrodnicze)
 • Zdrowy region (m.in.: opieka zdrowotna, włączenie społeczne, pomoc społeczna) 
 • Atrakcyjny region (m.in. kultura, środowisko przyrodnicze, turystyka)
 • Społeczny region (m.in.: nowoczesna edukacja, rynek pracy, rewitalizacja)

VI. Kryteria oceny

 1. Podstawowe kryteria oceny dokonywanej przez Kapitułę Konkursu to:
 • efekty (wskaźniki produktu i rezultatu) realizacji projektu i ich trwałość
  (co udało się zrealizować w ramach projektu) – od 0 do 10 pkt.
 • wpływ realizacji projektu na rozwój regionu (skala oddziaływania projektu na rozwój przedsiębiorczości, gospodarki, turystyki, kultury, wpływ na poprawę jakości życia etc.) – od 0 do 10 pkt.
 • zastosowanie rozwiązań innowacyjnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewnienie dostępności – od 0 do 10 pkt.
 • efekty pośrednie – jaki wpływ miał projekt na otoczenie gospodarcze, instytucjonalne, społeczne – od 0 do 5 pkt.
 • skuteczna promocja projektu – od 0 do 5 pkt.
 • otrzymane nagrody, certyfikaty, wyróżnienia – od 0 do 5 pkt.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, będzie dokonywana na podstawie m.in. formularza zgłoszeniowego.

VII. Nagrody

 1. Nominowani i laureaci etapu powiatowego, jak i wojewódzkiego zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej Organizatora oraz w serwisach internetowych
 2. Maksymalna liczba nominacji wynosi – po 3 w każdej kategorii.
 3. Główną nagrodą dla zwycięzców etapu wojewódzkiego każdej z 5 kategorii jest statuetka „Gwiazda warta zachodu” oraz udział w filmowym spocie promocyjnym.
 4. Spośród przyznanych przez Kapitułę Konkursu 15 nominacji na etapie wojewódzkim internauci wybiorą w drodze głosowania jeden – ich zdaniem – najlepszy projekt. Codziennie internauta może oddać jeden głos na wybrany projekt.
 5. Wszyscy nominowani będą objęci kampanią promocyjną obejmującą m.in.:
  • prezentacje na stronie konkursowej FEwartezachodu.pl
  • prezentację w wydawnictwie promocyjnym
  • promocję w mediach społecznościowych UMWL.

VIII. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych osobowych jest Smartlink Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (zwany dalej „Administrator”);
b) podstawą prawną przestrzegania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2026 r.;
c) uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz
w celach sprawozdawczych, umożliwiających wykorzystanie materiałów na warunkach określonych w pkt. IX Regulaminu oraz w celach sprawozdawczych Organizatora i UMWL.
d) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w firmie Smartlink Sp. z o.o., z którym można się kontaktować:

 • mailowo: iod@smartlink.pl
 • telefonicznie: 602 510 538
 • listownie na adres: IOD, Smartlink Sp. z o.o., ul. Henryka Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

e) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez uczestnika Konkursu zgody (art. 6 ust 1 pkt. a) RODO w celu rejestracji zgłoszenia do Konkursu.
f) dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu.
g) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
h) dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.) – o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
i) uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
j) uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje w zakresie komunikacji
z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres powołanego przez Organizatora inspektora ochrony danych (iod@smartlink.pl). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia, a z uwagi na charakter promocyjny nagród brak zgody powoduje, że Organizator nie może wywiązać się ze zobowiązań określonych w pkt VII Regulaminu.

IX. Prawo do wykorzystania materiałów

 1. Przesłane na Konkurs materiały wizualne i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez Organizatora oraz UMWL i nie będą zwracane.
 2. Uczestnik zgłaszający projekt ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących praw autorskich lub praw własności do materiałów wizualnych, jakie mogą wyniknąć w związku ze zgłoszeniem ich do Konkursu.
 3. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora i UMWL zdjęć z Konkursu, w tym jego wizerunku.
 5. Poprzez dokonanie zgłoszenia projektu do Konkursu, uczestnik udziela Organizatorowi oraz UMWL niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z utworów załączonych do zgłoszenia konkursowego, w szczególności zdjęć, filmów itp. Powyższa licencja obejmuje prawo do:
  • wykorzystania utworów w celach promocyjnych w ramach działalności Organizatora i UMWL, w tym m.in.: poprzez wprowadzanie utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci typu internet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci;
  • upubliczniania utworów w formie elektronicznej;
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia jakimikolwiek środkami
   i w jakiejkolwiek formie;
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy oraz w zakresie obrotu egzemplarzami, na których zostały one utrwalone;
  • użyczenia lub najmu egzemplarzy;
  • wykorzystania utworów lub ich dowolnych części do prezentacji.

X. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy składać w formie pisemnej przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia – pod adresem: Biuro Konkursu Organizatora, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

XI. Postanowienia końcowe 

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dowolny. Oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie lub skrócenie, zmiany lub nawet odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu. Aktualny regulamin konkursu jest dostępny na stronie Konkursu FEwartezachodu, facebook’owym fanpage’u „FunduszeUELubuskie” oraz na www.rpo.lubuskie.pl
 4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15 czerwca 2023.

Informacji dotyczących Konkursu udziela:

Biuro Konkursu Organizatora
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
tel. 602 510 639, 605 166 002
e-mail: konkurs@FEwartezachodu.pl